Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Od dnia 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez NGLab sp. z o.o. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i serwisów NGLab sp. z o.o.. Dlatego prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych.”

Informacja o ochronie danych osobowych

NGLab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-234), przy ulicy Marcina Kasprzaka 49 („My”  lub „NGLab sp. z o.o.”) jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko
 • W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 •  Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji
 • Realizacji obowiązków NGLab sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • Ochrony praw NGLab sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
 • Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 NGLab sp.  z o.o. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), należnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

NGLab sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez NGLab sp. z o.o. i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych ( w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i NGLab sp. z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od NGLab sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. NGLab sp. z o.o. dostarczy Państwo na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, NGLab sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełniania niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 •  Usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a NGLab sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 •  Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, NGLab sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzanie przez NGLab sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowy, a na NGLab sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych NGLab sp. Z o.o. pod adresem: Warszawa (01-234), ul Marcina Kasprzaka 49, tel. +48 601 333 088 lub pod adresem e-mail: j.gilinska@nglab.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzonych zmianach.

Informacje o cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach używanych do przeglądania stron internetowych firmy NGLab Sp. z o.o. za pomocą plików cookies

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron Internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

Serwisy internetowe firmy NGLab Sp. z o.o. mogą używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

Są to informacje zapisywane przez serwer www na komputerze użytkownika, które serwer  może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika podczas przegladania strony www.

Pliki cookies mogą myć używane w celu:

 • dostarczania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów,
 • strona może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy podststronami a współpracującymi z nią innymi serwisami internetowymi.
 • utrzymania sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności chodzi o  rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową,

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz  może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają producenci przeglądarek internetowych, zazwyczaj jest to zakład „opcje internetowe” lub podobna. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.